Què faig si tinc un accident de trànsit?

Si la seva versió i la del conductor de l’altre vehicle implicat coincideixen poden redactar i signar un comunicat amistós, el qual tot junt amb d’ altres circumstàncies del sinistre haurà de comunicar a la seva companyia, abans del transcurs de 7 dies.

Si no hi ha un altre vehicle implicat, o la seva versió i la de l’altre conductor no coincideixen, o si haguessin importants lesions corporals, cridi a l’autoritat competent (guàrdia urbana, mossos d’esquadra, etc.)

És important que les seves lesions siguin ateses per un facultatiu en les primeres hores després del sinistre, atès que si transcorre més temps i vostè posteriorment pretén reclamar per les seves lesions la companyia al·legarà que les mateixes no són conseqüència de l’accident.

Realitzades aquestes gestions inicials serà el moment de començar a recuperar-se i de buscar a un advocat que l’assessori per aconseguir la màxima indemnització pels seus perjudicis personals i materials.

Com puc reclamar la meva indemnització?

Un advocat l’assessorarà, estudiat el seu cas concret quin és millor via de reclamació si l’extrajudicial o la judicial, civil o penal.

El termini per a exercir accions variarà en funció de l’estratègia triada i dels danys reclamables. En concret, la via penal caduca als sis mesos, i la civil per  reclamar danys materials ha d’interposar-se abans del primer any del sinistre, i els personals, abans del transcurs d’un any des que va obtenir l’alta de les seves lesions. Ha d’aclarir-se que l’any amb la reclamació formal s’interromp i torna començar el comput.

Quins danys es poden indemnitzar?

Són indemnitzables els danys, lesions, causats a les persones (danys personals) i els danys causats a les coses (danys materials).

Quina indemnització obtindré?

La indemnització de danys i perjudici s’integra per diferents conceptes, d’una banda els danys materials que serà el valor dels béns danyats en l’accident (mòbil, roba, casc) i d’aquells despeses per vostè suportats amb motiu del mateix (despeses de farmàcia, transport etc.) i d’ altre, el de la indemnització de les seves lesions.

La indemnització de danys personals inclou diversos conceptes, els dies que vostè tarda a sanar, el valor de la qual variarà segons la seva gravetat durant aquests, així com de les seqüeles que presenti en ser donat d’alta, motiu pel qual ningú pot calcular la indemnització que percebrà a l’inici o durant el tractament, sinó que només es podrà calcular al final, i com veuran el càlcul és objecte de controvèrsia perquè sovint la valoració de la companyia i la de la víctima és diferent, per al que resultarà indispensable l’actuació lletrada, i a vegades, la d’un perit mèdic.

Finalment, existeixen altres conceptes com el lucre cessant, el perjudici moral, la incapacitat que s’han de calcular atenent les estrictes circumstàncies personals de la víctima.

Quant trigaré a cobrar?

A vegades, és possible sol·licitar un pagament a compte de la indemnització total de danys i perjudicis, l’import dels quals no es podrà calcular fins a la seva alta.

Una vegada obtingui l’alta definitiva (no laboral) reclamarem l’oferta motivada a la companyia asseguradora del responsable del sinistre, que pot trigar a contestar legalment fins a tres mesos, encara que generalment no es demora tant.

Una vegada rebuda la mateixa valorarem si o rebutjar-la, assessorats per un perit mèdic si és necessari.

Si s’accepta l’oferta, el procés haurà acabat relativament ràpid, en cas contrari, dependrà de si se segueix la negociació amb resultat reeixit o si s’acudeix a la via judicial, la qual pot (no sempre) demorar el cobrament fins a la resolució del plet.

Quant i quan em pot cobrar un advocat per prestar-me els seus serveis?

La primera visita relativa a sinistres en ADV REDONDO ADVOCATS és gratuïta, i si contracten els nostres serveis només cobrarem quan vostè cobri de manera que no hauran d’avançar cap import per honoraris d’advocat.

A més és molt possible que vostè tingui una pòlissa que cobreixi total o parcialment els nostres honoraris, extrem sobre el qual li assessorarem. És a dir, la seva companyia no sols té l’obligació de posar a la seva disposició un advocat, sinó que també ha de pagar al que vostè lliurement triï fins al límit de la seva pòlissa.

L’import dels honoraris es calcularà en funció del treball efectivament realitzat, hores invertides en el seu cas, i atesa la indemnització que vostè rebi, atès que la mateixa mai podrà superar el 15%+IVA d’aquesta.

És a dir, no calculem exclusivament els nostres honoraris en funció de la seva indemnització, atès que això a vegades podria abocar a un càlcul poc equitatiu, segons entenem, nosaltres calculem els nostres honoraris en funció del treball realitzat, les hores invertides, i només atenem l’import de la indemnització per limitar el muntant total de la minuta que mai superarà el percentatge indicat.