Quina és la diferència entre separacó i divorci?

La separació es basa en el cessament de la convivència entre els cònjuges i el divorci consisteix en el trencament del vincle matrimonial. En el segon supòsit, els cònjuges podran tornar a contreure matrimoni, ja que aquest ja no existeix, mentre que en la primera l’única cosa que s’extingeix és la convivència.

Una parella de fet ha de realitzar algun tràmit davant una ruptura?

Si tenen fills en comú hauran de regular la guarda dels mateixos en un procés molt similar al que ha de realitzar un matrimoni amb fills que decideix iniciar un procediment divorci.

Com puc dur a terme el divorci?

Existeixen dues vies, en funció de si els cònjuges aconsegueixen o no un acord sobre els efectes de la seva ruptura.

En el divorci de mutu acord tots dos cònjuges estan conformes amb les conseqüències de la ruptura i a aquest efecte s’elabora un conveni regulador on es recolliran les mateixes. A títol ejemplificativo: guarda i custòdia de fills comuns, pensió d’aliments, pensió, atribució de l’ús de l’habitatge familiar.
En aquest procés, les parts podran acudir assistides pel mateix advocat i procurador o cadascun pel propi.

En divorci contenciós té lloc quan les parts no convergeixen en cap o algun efecte d’aquest. Així doncs serà el jutge qui finalment imposi les conseqüències legals de la ruptura. És aquest procés cada part haurà d’estar assistida pel seu propi advocat i procurador

Què és la custòdia compartida? I l’exclusiva?

La guarda i custòdia compartida, consisteix en el gaudi de tots dos progenitors per temps igual (o pràcticament igual) dels menors. Aquest tipus de custòdia sol ser l’atribuïda pels Jutges i Tribunals sent també la predeterminada pel Codi Civil de Catalunya, encara que no és automàtica, atès que hi ha suposats en els quals no s’atorga per no complir-se determinats pressupostos.

Per contra, la guarda i custòdia exclusiva s’atribueix en situacions en les quals algun dels progenitors no es considera apte per  cuidar i assistir als menors o perquè un d’ells, per circumstàncies professionals no pot fer-se càrrec. En aquests casos s’atribuirà un règim de visites a favor del progenitor no custodi.

Què és la pensió d’aliments? I la pensió compensatòria?

És una assignació econòmica a favor dels fills, que comprèn el vestit, alimentació, educació i assistència mèdica, la valoració de la qual es determinarà en funció de les circumstàncies de cada família.

Aquesta pensió es deixarà de pagar quan els menors aconsegueixin la majoria d’edat, tret que es trobin encara en formació (estudis d’FP, grau universitari, màster…), en aquest cas, la pensió es prorrogarà fins al moment en què els fills sigui econòmicament independents.

Què ocorre si s’incompleix algun dels punts assenyalats en la sentència o conveni regulador?

En aquest cas, s’haurà d’instar l’execució de sentència, de manera que s’obligui a la part incomplidora conforme a les seves obligacions.

Què ocorre si es modifiquen les circumstàncies personals de les parts, en relació al moment de la Sentència?

S’haurà de realitzar un procés de modificació de mesures.